Avtalebetingelser

Senest oppdatert: 14.06.2024

Betingelsene er gyldige fra 01.07.2024 og erstatter alle tidligere kundeavtaler og betingelser.

Generelle betingelser

Nettpilot leverer B2B tjenester og henvender seg ikke til privatpersoner. Du kan bare etablere et kundeforhold med Nettpilot hvis du representerer et registrert selskap med godkjent organisasjonsnummer.

Ved å navigere på nettpilot.no og akseptere avtalebetingelsene våre godkjenner du og aksepterer du samtidig våre retningslinjer for personvern.

Avtaleperiode

Nettpilots avtaleperioder kan inngås skriftlig og særskilt med den enkelte kunde. Er ingen skriftlig avtale inngått vil betingelsene på denne siden være retningsgivende.

Konfidensialitetsavtale og GDPR

En del av Nettpilot sine tjenester krever utveksling av forretningsensitive opplysninger som ikke bør komme i hendene på konkurrenter og andre aktører. Samtidig gjelder dette også personopplysninger som er tilgjengelig i våre kunders systemer. Derfor inngår vi ved avtalestart en skriftlig avtale om hvordan informasjon av fortrolig karakter behandles og oppbevares av begge parter. Dette gjelder skriftlig, muntlig eller på annen måte, direkte eller indirekte informasjon knyttet til produkter, tiltak, prosesser, utvikling, forretningshemmeligheter, know-how, personell, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, planer, markedsmuligheter eller annen type informasjon som av noen av partene med rimelighet kan anses som konfidensiell informasjon. Denne formuleres og tilpasses individuelt.

Videresalg og bruksformål

Tjenester og produkt levert av Nettpilot kan ikke videreselges med mindre det inngås skriftlig avtale om annet. Har du kjøpt et plugin kan det utelukkende benyttes på et nettsted om gangen. Har du behov for å bruke samme plugin på flere nettsteder krever dette en individuell avtale eller et nytt kjøp av ny lisens. Ta kontakt for en avtale. Bruk av Nettpilots NETS og Bring plugins til WordPress WooCommerce på flere nettsteder uten kjøp/avtale om flere lisenser er i strid med åndsverkloven og vil bli rettsforfulgt.

Tjenester levert av Nettpilot kan ikke tas i bruk i kommersiell øyemed før betaling er registrert i Nettpilots systemer.

Woocommerce plugins og betalingsmoduler

De første 12 måneder etter kjøp av Woocommerce plugins tilstreber Nettpilot seg til å holde lisenserte moduler oppdatert i forhold til seneste Woocommerce versjon.  Etter 12 måneder kan Nettpilot ta seg betalt for oppdaterte versjoner i tilfelle der oppdateringene krever vesentlige endringer og innsats. Kunden velger selv om de ønsker å oppgradere Woocommerce. Nettpilot kan dog ikke belastet eller holdes ansvarlig for nedetid, komplikasjoner med themes eller andre plugins eller miskonfigurasjon. Klarer ikke Nettpilot å oppdatere modulet i forhold til Woocommerce sine endringer innen 3 måneder vil modulet bli frigitt som åpen kildekode under Creative Commons 4.0 lisens (CC BY 4.0).

Nettpilot vil offentliggjøre dette per epost og på nettstedet.

Oppsigelse av tjenester (SEO software, webmaster og retaineravtaler)

Oppsigelser skal sendes skriftlig til Nettpilot per epost til nettpilot (at) nettpilot.no. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 60 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum. En registrert oppsigelse endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Fakturering og betaling

Software og konsultasjoner kan betales med kort og bestilles direkte på nettpilot.no. Løpende tjenester faktureres for minimum 3 måneder, med mindre annet er avtalt. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Gebyr på kr. 60,- tilkommer per faktura og er en del av avtalen kunden inngår ved bestilling av tjenester hos Nettpilot.

Kontantkjøp og faktura sendt per epost fritas ikke for fakturagebyr.

Ved kjøp av webløsninger og tilpasset software skal betaling foregå FØR løsningen tas i bruk i kommersielt øyemed. Betales ikke innen fakturafrist har Nettpilot rett til å fjerne leverte tjenester og åndsverk uten varsel, men vil i første omgang søke å sende ut purring.

Ved kjøp av fysiske produkter gjelder andre vilkår. Det faktureres alltid per påbegynte hele time. Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr på kr. 250. Gebyr på inkassovarsel er kr. 350.

Les mer om betaling under betalingsinformasjon

Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter.

Priser for support og WordPress eller WooCommerce bistand uten fastprisavtale finner du alltid oppdatert på siden for supporthenvendelser.

Ved dialog med Nettpilot aksepterer du disse vilkår og priser.

Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. Nettpilot forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Prisendringer varsles 1 måned i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer sendes per epost til den Epost-adresse som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Kontaktinformasjon

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde Nettpilot oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, Epost-adresse m.v. Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder Nettpilot seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e). Nettpilot forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

Angrerett og reklamasjon

Tjenester levert av Nettpilot

Tjenester som er levert elektronisk, påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at kunden gir avkall på angreretten. Som B2B aktør opererer Nettpilot ikke med angrerett ved tjenester eller softwarekjøp. Har en kunde bestilt og lastet ned en avtale eller et plugin, vil ikke ordren kunne refunderes.

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Nettpilot vil alltid bestrebe seg på å finne løsninger og avdekke problemer fremfor å refundere beløpet. Feil i konfigurasjon, eller inkompatibilitet med tredjepartsløsninger, samt skødesløs håndtering og manglende evne til å sette seg inn i dokumentasjonen og opplæringsmateriell for leverte tjeneste og produkt gir ikke rett til reklamasjon.

Feil på en tjeneste, avtale eller plugin som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold varsles Nettpilot skriftlig, og senest innen 14 dager. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Nettpilot. I vanlig tale betyr det at hvis en kunde oppdager en feil eller mangel ved et elektronisk produkt/tjeneste, må dette rapporteres senest innen 14 dager etter at produktet/tjenesten er blitt levert.

Varer solgt via Nettpilot

Dersom en vare er synlig skadet ved ankomst eller utlevering, skal dette meldes så raskt som mulig, og senest innen kl 12, dagen etter ankomst/utlevering.

Nettpilot har 5 dagers reklamasjonsfrist for skjult skade på en vare når varen antas skadet før ankomst/utlevering fant sted. Skader som oppstår etter at varen er tatt i bruk, skal reklameres så raskt som mulig etter at skaden er registrert/oppstått.

Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overstemmelse med ordre og senest 5 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Ved synlige skader må dette meldes skriftlig senest kl 12, dagen etter ankomst/utlevering.

Eventuell garanti vil følge produsentens fastsatte garanti for produktet. Nettpilot gir ikke en egen garanti på varer som blir solgt via oss. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden med mindre produsenten av varen dekker returen.

Det er ikke angrerett på varer solgt fra Nettpilot.no med mindre dette skyldes feil fra vår side som feil i produktbeskrivelsen osv.

Uavhentede varer som ikke blir hentet på utleveringssted innen hentefrist, og dermed sendes i retur til oss uten avtale, og uten feil eller mangler blir belastet med fraktkostnader samt et gebyr på kroner 500,- eks. mva.

Stengning og suspensjon

Nettpilot forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere tjenester og avslutte kundehold i i tilfelle der kunden ikke følger skriftlige råd og veiledninger når det gjelder valg av webhotell, valg av trejdepartsutbydere, ikke godkjente leverandører av tilleggsprodukt og ytelser, krav til maler for webløsninger som skal kunne fungere sammen med de av Nettpilots leverte tjenester og produkt såsom DIBS, NETS, Bambora betalingsløsning, Svea faktura, Svea Webpay, eller Klarna Checkout, Bring API integrasjon, Google Analytics integrasjon, TYPO3 webløsninger, Drupal webløsninger, WordPress webløsninger. Nettpilot kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Nettpilot sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som Nettpilot setter.

Nettpilot forbeholder seg retten til å stenge tjenesten eller fjerne softwaren fra kunden sine servere dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid. Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert eller fjernet, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av koder, software, grafisk materiale og annet innhold og åndsverk levert, av Nettpilot.

Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret. Ved suspensjon og fjerning påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 1500,- eks. mva.  I tillegg skal betales for den tiden det tar Nettpilot å håndtere gjenetableringen. Timeprisen er kr. 1590,-

Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i Nettpilot sine systemer. Ved stengning og fjerning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet. Stengning, fjerning eller suspensjon endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Ansvarsbegrensning

Nettpilot kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Nettpilot kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Nettpilot vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene Nettpilot har fakturert kunden for tjenesten i en avtaleperiode. Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold. Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.

Nettpilot kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden forplikter seg til å holde Nettpilot skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Nettpilot som har sammenheng med det materiale som kunden, eller kundens brukere, har formidlet gjennom Nettpilot sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett. Tvister mellom kunden og Nettpilot skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Ringerike tingrett som verneting.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at Nettpilot forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på nettsiden: www.nettpilot.no/avtalebetingelser/.