Intern veivalg-SWOT, hva er det?

En intern veivalg-SWOT er en metode for å vurdere de positive og negative sidene ved et mål, både innad og utad, og deretter bestemme hvilken retning man skal ta for å nå det. Det er et hjelpemiddel for å finne ut hva som fungerer bra, hva som kan forbedres, hva som kan utnyttes og hva som kan unngås.

For å gjøre en intern veivalg-SWOT, må man først definere et mål man vil undersøke. Det kan være en bedrift, en organisasjon, et prosjekt eller en person. Deretter må man gjennomføre to analyser: en intern og en ekstern.

Den interne analysen handler om å identifisere styrker og svakheter ved målet. Styrker er de egenskapene som gir et fortrinn eller en fordel. Svakhetene er de egenskapene som gir et hinder eller en ulempe. Disse faktorene er under målets kontroll og kan endres eller påvirkes.

Den eksterne analysen handler om å identifisere muligheter og trusler i omgivelsene rundt målet. Muligheter er de faktorene som gir en sjanse eller et potensial. Trusler er de faktorene som gir en risiko eller et problem. Disse faktorene er utenfor målets kontroll og kan ikke endres eller påvirkes.

Når man har gjort begge analysene, må man sette resultatene i en tabell med fire ruter. Hver rute representerer en kombinasjon av to faktorer: styrke-mulighet, styrke-trussel, svakhet-mulighet og svakhet-trussel. Tabellen vil vise hvordan målet står i forhold til de fire faktorene og hvilke tiltak man bør ta.

En intern veivalg-SWOT er altså en måte å evaluere de interne og eksterne sidene ved et mål, og deretter velge den beste veien å følge for å oppnå det. Det er et nyttig verktøy for å oppdage styrker, svakheter, muligheter og trusler, og bruke dem til å lage en effektiv strategi.

For å gjennomføre en bedriftsintern SWOT på større veivalg, kan det være fornuftig med bistand fra en ekstern fagperson, en fasilitator.

En fasilitator for en intern veivalg-SWOT er en person som støtter en gruppe eller en organisasjon med å utføre en prosess, for eksempel en intern veivalg-SWOT. En fasilitator for en intern veivalg-SWOT har som rolle å:

  • Lage og tilpasse prosessen i samråd med oppdragsgiveren, slik at målet, rammene og metoden er tydelige og hensiktsmessige.
  • Lede og koordinere prosessen på en nøytral, saklig og profesjonell måte, slik at alle deltakerne får anledning til å delta, diskutere og lære.
  • Bruke ulike verktøy og teknikker for å stimulere kreativitet, engasjement, dialog og samarbeid, slik at prosessen blir effektiv, spennende og gøy.
  • Sørge for at prosessen fører til konkrete, realistiske og handlingsorienterte resultater, slik at oppdragsgiveren får et godt grunnlag for videre arbeid og beslutninger.

En fasilitator kan ha stor nytteverdi i gjennomføringen av en intern veivalg-SWOT, fordi han eller hun kan:

  • Bidra med faglig kompetanse og erfaring om SWOT-analysen som metode, samt om relevante eksterne faktorer som muligheter og trusler.
  • Sørge for at SWOT-analysen er basert på et klart definert utgangspunkt, slik at styrker, svakheter, muligheter og trusler blir relatert til det samme målet eller situasjonen.
  • Hjelpe til med å samle inn, organisere og analysere data fra ulike kilder, slik at SWOT-analysen blir basert på fakta og ikke bare meninger eller antagelser.
  • Fasilitere en åpen og konstruktiv dialog mellom deltakerne, slik at de kan dele sine synspunkter, utfordre hverandre og komme fram til felles forståelse og løsninger.
  • Støtte oppdragsgiveren med å prioritere, velge og implementere de beste tiltakene basert på SWOT-analysen, slik at de kan utnytte sine styrker, redusere sine svakheter, gripe sine muligheter og håndtere sine trusler.

Kontakt Nettpilot hvis du har behov for en fagperson som kan bistå med fasilitering av en intern workshop